Korean Trails

Over the Mountain, is a Mountain

Chiak-san 치악산, 1288m (Biro-bong)
Wonju-si, Hoengseong-gun

The Tower of The Dragon King (Yongwang-tap), right, and the Tower of The Mountain Spirit (Sanshin-tap). Two of the three Mireukbul-tap stone towers of Biro-bong.